Traject Grip op de groep

Bouwen aan een groep waarin alle leerlingen tot leren komen

Direct naar mijn werkwijze


Thuis in het werkveld

Ik kan mezelf goed verplaatsen in de taak en behoeften van collega's die in en rondom de klas werkzaam zijn

Nieuw perspectief

Scherpe analyse, advies waarmee je snel aan de slag kunt en zo nodig hulp op de werkvloer

Snel beschikbaar

Geen lange wachttijden, maar een snelle start van trajecten en tijd om er iets moois van te maken

Een uitdagende klus

Ieder kind wil iets leren. En iedere leerkracht wil graag les geven.

Dat lijkt een perfecte match die in de praktijk betekent dat het runnen van een klas

waarin álle kinderen tot leren komen toch een flinke klus kan zijn.

Herkenbaar?

 • Een paar leerlingen die extra veel inzet vragen …
 • Handen tekort om extra uitleg en zorg te bieden …
 • Een groep die je nauwelijks even alleen kunt laten ...
 • Leerlingen die met 'buikpijn' naar school komen ...
 • Ouders die hun wensen uiten over wat jij zou moeten doen ...
 • Een flink verschil met de dagen dat je collega ervoor staat …
 • Tegen de volgende werkdag gaan opzien …

Ben jij leerkracht, herken je dit soort situaties en wil je daarin iets veranderen?

Neem dan contact met me op, zodat ik je kan helpen.

Samen bouwen we aan een klas waar voor veel leerlingen ‘plek’ is om te leren

en waarin jij met vertrouwen en plezier je werk kunt blijven doen.

Helpend, prettig & correct

Bastin heeft mij begeleid bij het opstarten van mijn klas (SO cluster 4). Met de tips die ik van hem heb gekregen kan ik goed verder werken en mijn lesgeven verbeteren. Vooral op het gebied van gedragsproblematiek was de coaching helpend. Door de coaching sta ik zekerder voor de groep en heb ik meer grip op de klas. Ik zie uit naar fase twee van de coaching!


De begeleiding van Bastin is voor onze startende Cluster 4 collega van grote waarde geweest. Ook de samenwerking en afstemming met Bastin is prettig en correct.

Leerkracht & schoolleider

Fijne overleggen

Bastin heeft ons in de groep enorm geholpen met het in kaart brengen van groepsdynamieken. Woorden helpen een gevoel soms beter inzichtelijk te maken. In fijne overleggen hebben we een plan kunnen bedenken, waar Bastin ons hielp in het oplossen van conflicten!


Binnen onze organisatie hebben wij begeleiding gekregen van Kei in de klas. Ik heb deze begeleiding als zeer leerzaam en helpend ervaren. De momenten waarop ik gericht feedback en tools kreeg aangereikt, zijn mij heel erg bijgebleven.

Leerkracht & onderwijsondersteuner

Investeren in de toekomst

De situatie in een klas staat nooit los van het handelen van de leerkracht. Dat is in de basis een kansrijk gegeven. Als leerkracht heb je namelijk veel ‘sleutels’ in handen waarmee je kunt bouwen aan je groep. Jij bent in de positie om te kunnen inspelen op de groepsdynamiek. Jij kunt je verdiepen in de onderwijsbehoeften van je leerlingen en dat vertalen in aanbod of maatwerk. Jij bereidt de lessen voor en denkt na over de differentiatie van de leerstof.


Je bent jezelf ervan bewust dat je processen in de groep kunt beïnvloeden, maar er kunnen situaties ontstaan waarin je door de hectiek niet meer helder krijgt welke interventies je het beste kunt inzetten en in welke volgorde. Ik kan je door observatie en analyse helpen om hierop weer zicht te krijgen en ook om vertrouwen te hebben in de verandering die je in gang gaat zetten. Dit staat niet los van reflectie op je eigen gedrag en bereidheid om in het vervolg dingen wellicht anders te doen dan je eerder gewend was. Het is de investering waard, zowel voor jou als voor je leerlingen.

Upgrade groepsdynamiek

Ik kan je helpen rondom de volgende doelen en voorwaarden.

 • Een groepsklimaat realiseren waarvan alle leerlingen profiteren
 • Armslag hebben om voldoende begeleiding te kunnen bieden
 • De ‘sleutels’ vinden voor een effectieve aanpak
 • Lessen inzetten die bijdragen aan actuele doelen voor je klas
 • Als duo-collega's elkaar helpen en benutten
 • Leren omgaan met gedrag wat impact op je heeft
 • Het benutten van je sterke kanten en bijstellen van dingen die minder effectief zijn
Positieve feedback

Bastin heeft een aantal lessen en coaching sessies gedaan in onze cluster 4 groep. Ik vond Bastin een bescheiden plaats innemen tijdens de observaties en gaf daarna op een positieve manier feedback waar we in de klas aan konden werken. Tijdens zijn lessen over keien maakte hij de kinderen enthousiast én werkte tegelijkertijd aan de groepsdynamiek.

Leerkracht

Duidelijke handvatten

Kei in de Klas heeft mij begeleid in het lesgeven en organiseren in en van mijn klas. Ik heb de begeleiding als zeer positief ervaren. Bastin biedt duidelijke handvatten, bij mij in de vorm van een knoppenkaart waarin er kernpunten werden gegeven om te ontwikkelen en om vast te houden. Er was veel ruimte voor bespreking en de begeleiding in de klas werd zo ingericht dat ik als leerkracht niet werd afgevallen terwijl er toch werd ingegrepen als een situatie niet goed liep. Door de handvatten die Bastin mij bood, ben ik in een aantal weken een stuk verder ontwikkeld als leerkracht. Dit heeft mij erg gemotiveerd en houvast gegeven. Bedankt!
Leerkracht

Mijn werkwijze

Advies en hulp op maat

Er is geen standaard manier om een groep te bieden wat nodig is. Elke groep is anders en elke leerkracht heeft eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Daarom geef ik geen algemene adviezen, maar kies ik voor maatwerk wat past bij de situatie en de mogelijkheden. Ik trek vooral graag ‘met de voeten in klei’ een stukje met de groep en de leerkracht(en) op. Dat leidt tot een traject waarin vertrouwen op meerdere fronten de kans krijgt om te groeien.

Intake

Als bij de telefonische kennismaking met de school (vertegenwoordigd door een leidinggevende of intern begeleider) al duidelijk wordt dat het opzetten van een traject wenselijk is, zal er een offerte voor het starttraject worden ingediend.

Het is ook mogelijk om eerst nog een intakegesprek te plannen, waarbij naast de leerkracht (en duo-collega) ook een intern begeleider of leidinggevende aanwezig is. Dit kan het vertrouwen vergroten, wat ten goede komt aan het traject wat volgt.


Verkenning en advies (starttraject)

 • Er vinden allereerst een aantal observaties plaats in de klas bij alle leerkrachten die in de klas werkzaam zijn, met uitzondering van hen die kortdurend invalwerk verrichten (tenzij anders gewenst is). In nagesprekken met de leerkracht(en) proberen we samen het beeld completer te maken.
 • Er wordt een sociogram gemaakt, waarin zowel de voorkeuren van de leerlingen zichtbaar worden als ook de positie die iedereen heeft binnen de groep.
 • Als de zorgen om een groep al langere tijd of gedurende meerdere schooljaren spelen, vind ik het belangrijk om ook leerkrachten te spreken die eerder leiding aan de groep gegeven hebben. Wat werd er in eerdere schooljaren waargenomen en welke interventies zijn er ingezet om situaties te beïnvloeden? Het gaat hier nadrukkelijk niet om beoordeling van keuzes die gemaakt zijn, maar om het begrijpen van de voorgeschiedenis van de groep. Hoe meer informatie er beschikbaar komt, hoe meer zicht dit kan geven op de context van het actuele gedrag.
 • Ook toetsresultaten en metingen van het sociaal-emotioneel functioneren leveren waardevolle informatie. Vandaar ook het verzoek om dit te mogen inzien. 
 • Na de observaties en mijn analyse van de verzamelde gegevens volgt er een adviesgesprek, waar behalve de leerkracht(en) ook de intern begeleider of leidinggevende bij aanwezig zijn. Ik vat mijn advies bij de hulpvraag samen en we bespreken of en hoe het traject een vervolg zou kunnen krijgen en wat hiervoor de randvoorwaarden zijn.
 • Als er gekozen wordt voor een vervolgtraject, zal hiervoor een nieuwe offerte worden gemaakt.


Werkbezoeken (vervolgtraject)

De werkbezoeken kunnen op verschillende manieren worden ingevuld, passend bij de situatie die we willen beïnvloeden en met instemming van alle betrokkenen. We gaan bij voorkeur sámen aan het werk in en rondom de klas, maar het is tegelijk belangrijk dat de positie van de leerkracht intact blijft. Die vertegenwoordigt de leiding die nodig is voor het doorvoeren van veranderingen en moet verder kunnen met de groep.

Opties voor de invulling van de werkbezoeken:

 • Verdere observatie van situaties of gedrag van leerlingen.
 • Meedenken met hulpvragen rondom aanpak of bij zaken waarin de leerkracht(en) zelf wil(len) of moet(en) ontwikkelen.
 • Het inzetten van de keigave lessen, escaperooms of andere lessen, waardoor ik op een laagdrempelige wijze in contact kom met de klas en aan de hand van activiteiten het gesprek aan kan gaan over de groepsdynamiek.
 • Het vooraf doornemen en finetunen van (les)activiteiten.
 • Filmen en nabespreken van situaties.
 • Tips tijdens het werken; coaching-on-the-job.
 • Het geven van gerichte opdrachten aan de leerkracht(en) en het observeren en nabespreken daarvan.
 • Leren door gedeelde ervaringen, via positiewissel.


Een belangrijke voorwaarde voor de begeleiding is dat er rondom de bezoeken voldoende tijd is voor gesprek met de leerkracht. Deze gesprekken zijn nodig voor reflectie, analyse en het omzetten van gedachten in werkbare toepassingen.

De leerkracht blijft eigenaar van het proces en maakt gedurende het traject aantekeningen of desgewenst reflectieverslagen.


Tussen-/eindevaluatie

Na een aantal werkbezoeken vindt er (steeds) een evaluatie plaats. We leggen vast wat we bereikt hebben, formuleren waar er nog winst te behalen is en maken desgewenst nieuwe afspraken voor vervolgbezoeken.

Een geslaagd traject

De duur van begeleidingstrajecten kan behoorlijk uiteen lopen. De aard van de problematiek, vertrouwen in de samenwerking tussen de collega's in de klas en mijzelf en de snelheid waarmee we samen een nieuwe koers 'in de vingers krijgen' zijn hierin de belangrijkste factoren. Het moment van afronden bepalen we uiteraard in gezamenlijkheid.

We kunnen verantwoord richting afschaling of afronding van mijn inzet als:

 • de leerlingen merkbaar gemotiveerd zijn voor verandering
 • de veiligheid in de groep (weer) is toegenomen
 • de leerlingen nieuwe relaties met elkaar kunnen aangaan
 • er ontwikkelingen ten goede zijn in het leiderschap binnen de groep
 • de leerlingen de voordelen van nieuwe keuzes ervaren en kunnen verwoorden
 • de leerkrachten (weer) met vertrouwen op verbetering hun werk in de klas kunnen doen
 • de leerkrachten in staat zijn om situaties in de klas te optimaliseren en bij te sturen
 • de leerkrachten in staat zijn om de leerpunten vanuit het begeleidingstraject te borgen en te verrijken
 • ook de ouders merken wat het positieve gevolg is van de inzet voor hun kind


Ervaringen van ouders en collega's

These slides will be slide-able on the live version of your page!

"Bastin heeft het talent om leerlingen enthousiast te maken"

Bastin was de leerkracht van onze zoon gedurende de laatste drie jaar basisonderwijs. Hij weet bijzonder goed om te gaan met cluster-4 leerlingen, door ze op een rustige, consequente, geduldige en duidelijke manier te benaderen. Bastin heeft het talent om leerlingen enthousiast te maken, zowel in de gewone leerstof als in creatieve activiteiten. Onze zoon heeft een opmerkelijk positieve ontwikkeling doorgemaakt in de tijd dat hij bij Bastin en zijn collega in de klas zat.
Ms. Nameless
Add Your Stars
"Nieuwe gezichtspunten om mee verder te kunnen"

Bastin was niet alleen een aantal jaren mijn collega leerkracht, maar ook de groepscoach voor ons miniteam. Met regelmaat dacht hij mee over hoe het in onze klas ging. Dit waren fijne bijeenkomsten, waarbij er ruimte was voor onze beleving en gevoel, maar waarin Bastin ook belangrijke nieuwe gezichtspunten inbracht. Bastin bereidde de gesprekken goed voor en was daarnaast ook beschikbaar om mee te denken wanneer dat nodig was. Deze steun hielp mij om op bepaalde momenten door te pakken en met frisse moed verder te gaan.

Ms. Nameless
Add Your Stars

Tarief

De telefonische kennismaking is (uiteraard) gratis

Observaties, gesprekken en werkbezoeken op school, voorbereiding en verslaglegging

Facturering op basis van een uurtarief van 95,- exclusief reiskosten

Voor reistijd reken ik een half uurtarief. Bij reizen per fiets factureer ik maximaal 2 uren (heen- en terugreis).


* Als richtlijn houd ik een maximale reistijd van anderhalf uur van deur tot deur aan.

* In het geval dat er tegelijkertijd trajecten plaatsvinden op één school, 
kunnen sommige kosten - afhankelijk van de planning van de sessies - worden gereduceerd.

Een verkennend gesprek plannen?