Traject Noodrem

Krachtige en snel beschikbare hulp rondom groepsdynamiek

Direct naar mijn werkwijze


Snel beschikbaar

Een noodremtraject krijgt prioriteit in mijn agenda. Binnen enkele werkdagen het eerste bezoek.

Een krachtige interventie

Een plan van aanpak met een systemisch karakter, waarbij de klas alleen de goede kant op kan.

Respectvolle benadering

Er wordt rekening gehouden met de waarden van de school en de positie van de leerkracht blijft intact.

Noodremtrajecten zijn wegens de volle agenda tot de zomervakantie niet meer mogelijk

Crisis in de klas

Deze noodrem is er voor situaties rondom groepsdynamiek die zonder uitstel om een krachtige oplossing vragen.

 1. Een groep waar de orde maar niet te herstellen is, ondanks interventies die zijn ingezet.
 2. Kinderen die met ‘buikpijn’ naar school gaan vanwege alles wat er in de klas gebeurt.
 3. Dalende leerresultaten omdat vrijwel alle energie weglekt naar het reguleren van gedrag.
 4. Leerkrachten die met spanning voor deze groep staan en het nog maar net trekken.
 5. Ouders die het gedoe in de groep beu zijn en hun kind daarom bij een andere school willen aanmelden.

Een effectieve aanpak

Tijdens mijn treinreizen loop ik vaak langs de noodrem. Een kleine handgreep, maar met een groot effect als je eraan trekt. In welke situaties maak je er gebruik van? Wat kun je nog doen vóórdat je hem moet gebruiken? 'Misbruik wordt bestraft' ... Niet te snel aan trekken dus… Alleen als er geen betere opties voorhanden zijn.


Zulke situaties komen ook voor buiten de trein, bijvoorbeeld op scholen en in klassen. Crisissituaties, waarbij het welbevinden van kinderen, onderwijspersoneel en in toenemende mate iedereen er omheen flink onder druk komen te staan. In dat geval ben je als managementteam blij dat er snel hulp beschikbaar is.

Voorkomen is beter dan genezen en een rustig begeleidingstraject (Grip op de groep) heeft altijd de voorkeur boven een bliksemactie waarbij je niet aan alle nuances recht kunt doen. Soms laten de feiten echter geen andere keus dan het inzetten van een krachtige aanpak op zeer korte termijn, waarbij de groep alleen de goede kan.

Ik kan deze aanpak bieden. Er is altijd een weg verder, hoe ingewikkeld een situatie ook lijkt. Binnen twee schoolweken kan er al planmatig aan de oplossing gewerkt worden.

Na een aantal weken zien we dat het groepsproces positief gekanteld is

"Bastin is gedurende een aantal maanden op onze school betrokken geweest in een groep waarin de groepsdynamiek verstoord was en het voor de leerlingen aan veiligheid ontbrak. Hij heeft vanuit een grondige analyse met ons gewerkt aan een plan van aanpak op zowel groepsniveau als leerlingniveau. Hij heeft hierbij de draagkracht van de leerkracht continu in het oog gehouden en ondersteuning geboden waar nodig was. Dit plan van aanpak kende diverse aspecten: escaperoom activiteit met de groep, ouderavond, coaching van leerkrachten, individuele leerlingplannen en advisering van MT. Na een aantal weken zien we dat het groepsproces positief gekanteld is en we zijn ontzettend blij dat Bastin ons hierin heeft kunnen geven wat we als school nodig hadden. Als je als school op een laagdrempelige wijze concreet en handelingsgericht aan het werk wilt met een verstoorde groepsdynamiek dan ben je bij Bastin in goede handen."


"Het was zeer waardevol dat Bastin betrokken was bij deze groep. Ook de hulp die hij aan mij als leerkracht heeft gegeven was prettig. Hij had goed in beeld wat de groep nodig had/heeft en hij heeft mij geholpen het de groep zo goed mogelijk te kunnen geven. Nogmaals waardevol deze betrokkenheid voor mij als leerkracht."

Een directeur en leerkracht op dezelfde school

Mijn werkwijze

De noodrem in zes stappen

Omvang traject

 • De noodrem is een intensief begeleidingstraject, uitgezet in vier schoolweken.
 • In de eerste week vindt de verkenning plaats, wordt er een plan van aanpak geschreven en gekozen en worden ook de ouders hiervan op de hoogte gebracht.
 • In de weken daarna vindt de begeleiding in de klas plaats.

De start

 • Tijdens het eerste contact (telefonisch) stellen we vast of het traject noodrem het meest passend is in de huidige situatie.
 • Als er gekozen wordt voor de noodrem, is een snelle start wenselijk. We komen op korte termijn tot overeenstemming over de offerte en de data van de eerste bezoeken.
 • Dit traject krijgt prioriteit in mijn agenda en binnen enkele werkdagen breng ik mijn eerste bezoek aan de school.

Verkenning situatie

 • De eerste twee bezoeken gebruik ik voor verkenning van de situatie. Hierbij neem ik de volgende elementen mee.
 • Observatie in de klas.
 • Leerresultaten en documentatie rondom sociaal en emotioneel functioneren.
 • Gesprekken met leerkracht(en) en de intern begeleider.
 • Zo mogelijk een kort gesprek met een aantal leerkrachten die eerder leiding aan deze groep gegeven hebben.

Plan van aanpak

 • Ik stel een plan van aanpak op met een systemisch karakter. De interventies grijpen in elkaar en zijn effectief als iedereen ze volgens afspraak uitvoert.
 • Ik houd rekening met de waarden van de school.
 • Na presentatie, bespreking en eventuele bijstelling van het plan van aanpak geeft de school akkoord.
 • Het plan van aanpak wordt ook door mij toegelicht in een ad hoc georganiseerde ouderbijeenkomst.

Co-teaching

 • Ik ben in de weken hierna een aantal dagdelen aanwezig in de klas en denk mee in de organisatie. Tijdens de lessen ondersteun ik via co-teaching.
 • De positie van de leerkracht en andere medewerkers in de klas blijft daarbij intact.
 • Ieder bezoek wordt afgesloten met een nagesprek.
 • Gedurende het traject ben ik op werkdagen telefonisch bereikbaar voor korte hulpvragen.

Evaluatie en borging

 • Het traject wordt afgesloten met een gesprek waarin we de aanpak evalueren en samen formuleren hoe de resultaten geborgd kunnen worden.
 • In dit gesprek kunnen er ook afspraken gemaakt kunnen worden over een mogelijk vervolg, waarin er op een langzamer tempo aandacht kan zijn voor de groep, bijvoorbeeld door het inzetten van een escaperoom of van de keigave lessen.

De samenwerking ervaren we als teamwork

In een groep met grote uitdagingen wat betreft de groepsdynamiek helpt Bastin ons om de eerste stappen te zetten in de richting van een groep met een fijnere sfeer en een groeiend wij-gevoel. Hij analyseert de situatie scherp; in zijn aanpak richt hij zich op iedere leerling. Hij brengt bij de kinderen een stuk bewustwording op gang met betrekking tot hun eigen rol in de groep, en geeft hen zicht op het grote belang om open te staan voor elkaar. Er is maatwerk nodig voor onze groep, en dit weet Bastin heel goed handen en voeten te geven. De samenwerking met Bastin ervaren we als teamwork!
Intern begeleider
De kracht van de leerkracht stimuleren
Sterk van Bastin vond ik dat hij de kracht van de leerkracht en de kracht van de klas op de juiste manier weet te stimuleren. Hij heeft heel snel de sfeer in de klas in de gaten en ook signaleert hij waar de problemen zijn met soms een onverwachte invalshoek. We hebben de klas anders ingedeeld op zijn advies en dat is goed uitgepakt. Doordat we zijn tips hebben toegepast konden we een draai in positieve zin aan de groep geven. Mij persoonlijk heeft hij ook tips gegeven om mijn lesgeven te verbeteren.
Leerkracht

Mijn werkvoorwaarden

 • De uitvoering van het plan heeft prioriteit ten opzichte van andere plann(ing)en rondom de klas.
 • Het onderwijspersoneel wat aan de groep verbonden is, is bereid om enkele weken lang een stukje extra inzet te leveren rondom de uitvoering van het plan.
 • Er is tijd en ruimte (plek) voor gesprek; bij voorkeur via live contact.
 • De communicatielijntjes zijn kort en mails worden snel beantwoord.
 • Mijn verslaglegging zal zoveel mogelijk mondeling plaatsvinden. De gesprekspartners maken zelf aantekeningen en zorgen voor verstrekking van de informatie aan derden.

Tarief basispakket noodrem

Traject noodrem

Het begeleidingstraject kost 4950,00 excl. reiskosten.

In verband met de reiskosten zal er direct na het eerste contact een offerte worden aangeboden.

Als richtlijn houd ik een maximale reistijd van anderhalf uur van deur tot deur aan.

Traject Grip op de klas

Een traject Grip op de groep kan voordeliger zijn als problematiek rondom groepsdynamiek niet de tijd heeft gekregen om te gaan woekeren.

Als dit wel het geval is en de problematiek zich heeft verhard, zal er meer tijd nodig zijn voor het trainen van de groep en leerkrachten en kom je al snel op een zelfde bedrag of meer uit.

Noodrem gezocht voor een klas in de knel?