Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Kei in de klas (hierna opdrachtnemer genoemd) verleent ambulante dienstverlening aan scholen (hierna opdrachtgever genoemd) bij het onderwijs aan klassen en individuele leerlingen die een meer dan gemiddelde ondersteuningsbehoefte hebben.

1.2 Kei in de klas is eigendom van Bastin Romijn, is gevestigd in Gouda en ingeschreven bij de KVK onder nummer 86382381.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die de opdrachtnemer voor de opdrachtgever verricht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 2: Communicatie

2.1 Offertes en documenten van opdrachtnemer worden digitaal naar de opdrachtgever verstuurd. Het contact tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever verloopt via e-mail en telefoon.

2.2 Afspraken worden altijd schriftelijk bevestigd.


Artikel 3: Offerte en overeenkomst

3.1 De offerte wordt schriftelijk naar de opdrachtgever verstuurd, na het telefonische kennismakingsgesprek of het intakegesprek.

3.2 Als er gebruik gemaakt wordt van vervolgpakketten, wordt daarvoor een nieuwe offerte gestuurd.

3.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

3.4 De offertes zijn geldig gedurende de termijn die daarop vermeld staat. Tenzij anders vermeld is deze termijn 14 dagen.

3.5 De overeenkomst met de opdrachtgever komt tot stand als opdrachtnemer de ondertekende offerte van de opdrachtgever ontvangen heeft. Opdrachtnemer laat daarop de opdrachtgever schriftelijk weten dat de ondertekende offerte ontvangen is. Hierna kunnen de werkzaamheden starten.

3.6 Het is mogelijk om af te spreken dat er geen offerte wordt verstrekt, maar dat de werkuren achteraf gefactureerd zullen worden. Deze afspraak wordt schriftelijk bevestigd.


Artikel 4: Uitvoering overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar tevredenheid van de opdrachtgever te verrichten.

4.2 De opdrachtgever draagt er zorgt voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

4.3 In gevallen waarin de overeenkomst niet voorziet of indien wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt er overleg gepleegd tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afgesproken aanvullingen of wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.


Artikel 5: Werkzaamheden

5.1 Werkzaamheden van opdrachtnemer zullen zich toespitsen op het voeren van gesprekken, observatie en analyse, coaching en lesactiviteiten.

5.2 Bij activiteiten met kinderen zal opdrachtnemer geen fysieke handelingen verrichten die eventueel binnen de organisatie van de opdrachtgever gebruikelijk zijn om kinderen in bepaalde situaties tot rust te krijgen.


Artikel 6: Annulering en wijziging van afspraken

6.1 Als een afspraak niet door kan gaan, wordt dit minimaal 24 uur van tevoren aan de opdrachtnemer doorgegeven.

6.2 Als een afspraak niet door kan gaan, wordt er binnen drie werkdagen na de annulering een nieuwe afspraak gemaakt. Beide partijen streven er in dit geval naar dat de afgesproken werkzaamheden binnen redelijke tijd een vervolg krijgen, passend bij de gestelde hulpvraag.

6.3 Als een afspraak wordt geannuleerd binnen 24 uur, of als op locatie blijkt dat er met de afspraak geen rekening is gehouden, brengt opdrachtnemer hiervoor €160,00 in rekening. Uitgezonderd hiervan zijn situaties van overmacht, zoals ziekte of onvoorziene heftige omstandigheden.

6.4 Als de geplande werkzaamheden vanwege omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever tot langer dan vier weken na de afgesproken datum moeten worden uitgesteld, is opdrachtnemer niet gehouden om bij het inplannen van nieuwe afspraken de urgentie van de hulpvraag doorslaggevend te laten zijn.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer gehouden zijn tot het geheel of gedeeltelijk kosteloos opnieuw verrichten van de overeengekomen prestatie of tot het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van het voor die prestatie ontvangen of in rekening gebrachte bedrag.

7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaan is doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.3 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade, geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten daarvan, waarvan opdrachtnemer verwijt van schuld gemaakt kan worden. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

7.4 Iedere aanspraak van de opdrachtgever op tekortkoming van opdrachtnemer vervalt uiterlijk dertig werkdagen nadat de betreffende prestatie is verricht.

7.5 Opdrachtnemer aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor gevolgschade in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.


Artikel 8: Prijzen en betaling

8.1 De geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil bij het uitbrengen van de offerte.

8.2 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De opdrachtnemer staat als docent geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl) en mag ook daarom diensten binnen het onderwijs BTW-vrij aanbieden.

8.3 Bij werkzaamheden die plaatsvinden gedurende een periode, vindt de facturering plaats na het verrichten van de helft van de werkzaamheden. In andere gevallen geschiedt de facturering na het afronden van de werkzaamheden, tenzij anders is afgesproken.

8.4 Extra werkzaamheden (uren) zullen achteraf in rekening worden gebracht.

8.5 Alle betalingen aan opdrachtnemer geschieden door storting op een aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer.

8.6 De opdrachtgever is verplicht de facturen te voldoen binnen 14 dagen na ontvangst. Als de betaling binnen 14 dagen niet voldaan is, krijgt opdrachtgever een herinneringsbericht. Is na 30 dagen na factuurdatum de factuur nog niet voldaan, dan wordt een derde partij ingeschakeld om de betaling te regelen. De incassokosten zijn ook voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten van intellectueel eigendom en materialen berusten uitsluitend bij opdrachtnemer.

9.2 De opdrachtgever gebruikt de door opdrachtnemer verstrekte kennis en materialen uitsluitend voor de werkzaamheden die in de overeenkomst zijn vastgelegd.


Artikel 10: Vertrouwelijkheid en geheimhouding

10.1 Omdat bij de uitvoering van de werkzaamheden persoonsgegevens uitgewisseld worden, wordt de omgang hiermee uitvoerig toegelicht in de privacyverklaring.

10.2 De opdrachtgever is gehouden om ter beschikking gestelde documenten, publicaties of andere zaken niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.


Artikel 11: Ontbinding overeenkomst

11.1 Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.2 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde, respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

11.3 Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11.4 Indien de opdrachtgever haar verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt zonder dat er sprake is van overmacht, dan heeft opdrachtnemer het recht (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 12: Klachten en geschillen

12.1 Opdrachtgevers die niet tevreden zijn over de verrichte werkzaamheden van opdrachtnemer, kunnen dit binnen 14 dagen na levering van de werkzaamheden schriftelijk gemotiveerd melden. Het hiertoe bestemde telefoonnummer is 06-83986531 of e-mail bastin@keiindeklas.nl. De ontvangst van de klacht wordt per omgaande schriftelijk bevestigd.

12.2 De opdrachtgever ontvangt binnen twee weken na ontvangst van zijn klacht bericht met betrekking tot de wijze waarop zijn klacht zal worden afgehandeld.

12.3 Eventuele klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld.

12.4 Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet automatisch van zijn betalingsverplichting.

12.5 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.